ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

ZADBAJ O PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE CI Z UMOWY

Druga strona nie wywiązała się z umowy i naraziła Cię tym na straty? Ociąga się z wykonaniem swoich zobowiązań? A może zastanawiasz się,  jak zakończyć współpracę w najbardziej korzystny sposób? 

Umów powinno się dotrzymywać, jednak rzeczywistość często wygląda inaczej. Obojętnie, czy chodzi o współpracę z kontrahentem, czy jakąkolwiek umowę zawieraną w życiu prywatnym – niewywiązanie się z zawartych postanowień może narazić Cię na wysokie straty finansowe. Pomożemy Ci dochodzić swoich praw i dopilnujemy, by strona, która dopuściła się zaniedbań, naprawiła związane z tym szkody. W ramach naszych usług:

  • pomagamy Ci uzyskać odszkodowanie w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów i utratą korzyści wynikających z nieterminowego wykonania umowy;
  • wyliczamy, jaka kwota odszkodowania Ci się należy;
  • sprawdzamy, czy możesz otrzymać również zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
  • reprezentujemy Cię w sprawach związanych z odstąpieniem, rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy;
  • zbieramy dowody, które potwierdzą wysokość przysługujących Ci świadczeń;
  • przygotowujemy wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę oraz inne niezbędne pisma;
  • reprezentujemy Cię w rozmowach ugodowych z drugą stroną;
  • zapewniamy Ci wsparcie na drodze sądowej.

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Osoba, która nie wywiązała się z umowy, powinna naprawić wszystkie związane z tym szkody. Ustalimy, jaka kwota pokryje poniesione przez Ciebie koszty oraz straty i będziemy dochodzić odszkodowania w Twoim imieniu – zarówno jeśli chodzi o sprawy cywilne na etapie negocjacji, jak i w ramach postępowania przed sądem.

ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Chcesz rozwiązać, wypowiedzieć lub odstąpić od umowy? Każde z tych rozwiązań możliwe jest w innych przypadkach i niesie za sobą inne skutki prawne. Sprawdzimy, z której z tych dróg możesz skorzystać w Twojej sytuacji i wskażemy Ci, jak  zakończyć współpracę na najbardziej korzystnych zasadach.

ZABEZPIECZENIE PRAW NA ETAPIE UMOWY – ZADATEK I ZALICZKA

Upewnimy się, że zawierana umowa zapewnia Ci maksymalną ochronę na wypadek jej niewykonania lub nienależytego wykonania. Ustalimy też odpowiednią wysokość kary umownej, by w razie niewywiązania się kontrahenta z jego obowiązków, łatwiej było Ci odzyskać pieniądze.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Jesteśmy nie tylko prawnikami, ale również przedsiębiorcami. Doskonale wiemy, jak duże znaczenie ma dobrze skonstruowana umowa i jakie przeszkody mogą pojawić się podczas nawiązanej współpracy. W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście pomożemy Ci właściwie zabezpieczyć swoje prawa, kierując się przy tym takimi zasadami jak empatia, uczciwość oraz elastyczność w działaniu. Zarówno województwo mazowieckie, jak i Warszawa jest pełna adwokatów prowadzących sprawy cywilne. W naszej kancelarii łączymy jednak wiedzę z zakresu prawa cywilnego z wykształceniem ekonomicznym. A to pozwala nam spojrzeć na Twoje umowy w szerszym kontekście, dostosowanym do Twojej sytuacji. Staramy się też eliminować niepewność, towarzysząc Ci na każdym kroku i na bieżąco informując o postępach. Nie składamy przy tym obietnic bez pokrycia – przedstawiamy tylko realne scenariusze. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ

Kiedy nie trzeba płacić odszkodowania za niewykonanie umowy?

Jeśli nie wywiążesz się z wykonania umowy albo wykonasz ją w nieprawidłowy sposób, nie zawsze naprawisz szkody, które poniosła druga strona. Nie musisz tego robić, o ile jest to wynik okoliczności, za które nie ponosisz odpowiedzialności – np. opóźnienia w dostawie były spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Jak wysokie odszkodowanie za niewykonanie umowy można otrzymać?

Odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości szkody majątkowej – stratom finansowym i utraconym korzyściom związanym z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. Oznacza to, że wysokość odszkodowania zawsze jest uzależniona od konkretnego przypadku.

Zadatek a zaliczka – jaka jest różnica?

Jeżeli umowa zostanie wykonana prawidłowo, skutki zapłaty zaliczki i zadatku są dokładnie takie same – zapłacona kwota zostaje zaliczona na poczet całej transakcji. Różnica pojawia się natomiast, gdy któraś ze stron nie wywiąże się z warunków umowy.

W takiej sytuacji zaliczka podlega zwrotowi.

Z zadatkiem jest natomiast  inaczej:

1) jeśli umowa nie została wykonana z powodów leżących po stronie zamawiającego – wykonawca zatrzymuje zadatek

2) jeśli umowa nie została wykonana z powodów leżących po stronie wykonawcy – zwraca on zamawiającemu otrzymany wcześniej zadatek oraz jego równowartość (czyli do zamawiającego trafia kwota odpowiadająca dwukrotności zadatku).

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png